Kampania lobbingowa przeciw Google News

strajk.pl on 1 lutego, 2006

�wiatowe Stowarzyszenie Wydawc�w Gazet rozpocz�o kampani� lobbingow� wymierzon� przeciwko dzia�aniu agregator�w informacji, takich jak Google News – poinformowa�a agencja Reutersa

Tagi: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Stowarzyszenie, do kt�rego nale�� te� polskie organizacje – Izba Wydawc�w Prasy i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych – sprzeciwia si� praktykom stosowanym przez Google News. Serwis automatycznie �ci�ga tytu�y, zdj�cia i fragmenty artyku��w i tworzy z nich portal informacyjny. Google linkuje do pe�nej wersji tekst�w, zamieszczonej na stronie wydawcy i nie wy�wietla w obr�bie serwisu reklam. Mimo to wydawcy uwa�aj�, �e to naruszenie ich praw autorskich – To budowanie nowego medium �eruj�cego na naszym przemy�le bez �adnej zap�aty za tworzon� przez nas zawarto�� – powiedzia� w wywiadzie dla Reutersa Ali Rahnema, dyrektor zarz�dzaj�cy stowarzyszenia.
(więcej…)

Subscribe to this blog's RSS feed